Игри

Информация за страница Главиница

Град Главиница се намира в Североизточна България и е близо до други два града – Силистра и Дулово. Разположен е в Силистренска област и освен това е административен център на едноименната община. В общината се изповядват две религии – православно християнство и ислям. Най-много площи обработваема земя има в землищата на Главиница, Зафирово, Малък Преславец, Сокол и Стефан Караджа. През последните години в българското земеделие настъпват сериозни промени, които довеждат до съществени изменения в начина и технологията на обработването на земята, както и до схемите на сеитбо оборот и реализиране на продукцията. Растениевъдството е определящият под отрасъл в общината, като наличните почвено – климатични характеристики определят близки до оптималните възможности за производството на зърнени и фуражни култури, както и трайни насаждения. Основните зърнени култури пък са пшеница, царевица и слънчоглед. Община Главиница има 23 селища и 23 съставени земеразделителни плана за всички землища. Земята е върната на всички нейни собственици с изготвени документи, но съществува и една малка категория от граждани, които по-слабо се интересуват от делбата на земи. Има народни читалища в абсолютно всички селища на общината – 23 на брой. Девет от тях са в самостоятелни сгради, а три пък поддържат музейни сбирки. Читалищата също така обединяват и дейността на библиотеките, художествената дейност и културно масовата работа. Към тези институции функционират певчески и танцови колективи, които пресъздават редица добре познати народни обичаи като коледуване, Трифон Зарезан, Бабин ден, лазаруване. Ежегодно се провежда и общински преглед на художествената самодейност. Изявените групи взимат участие в редица фестивали от различен характер – общински, национални и международни.

                По време на царуването на Иван Асен е издигнат храма Св. 40 мъченици в Търново по случай победата на българската войска в битката край Клокотница срещу византийците. Тогава мраморната колона с Омуртаговия надпис е пренесена и използвана като подпорен стълб на църквата. Става въпрос за добре познатия на много хора Омуртагов надпис, който гласи следното: Човек даже и добре да живее, умира и друг се ражда. Нека роденият по-късно, като разглежда тези писмена, да си спомня за този, който я е направил. На 26 юни 1997 г. в Главиница се създава фондация Мехмед Джон. Тя е създадена като културно – просветна организация, която да съдейства за развитието и естетическото възпитание на децата и юношите в духа на хуманизма и демокрацията в страната. Мехмед Джон е народен поет и председател на първото ТКЗС в този край  - това става през 1949 г. в село Зарица. През 1956 г. той е приет като член в Съюза на българските писатели. Мехмед Мюзеккя Джон завършва своя земен път на 3 април 1974 г. Споменатата вече създадена фондация в Главиница работи за откриване на млади дарования в областта на науката и изкуството, както и за подпомагане на тяхната творческа изява и развитие, за разширяване на международното сътрудничество между различните обществени организации. Днес фондацията е самостоятелно юридическо лице, чиито представител е Джеват Яшар – бивш кмет на общината. За първи път през 1994 г. пък се организират тържества в чест на Мехмед Джон, като те са съпроводени с литературни четения. Читалището в село Зарица носи името на тази бележита личност.

Етикети:   България , Градове
eXTReMe Tracker